Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2013Випуск 21/1

Економічний вісник університету, 2013, Вип. 21/1

Економічний вісник університету, 2013, Вип. 21/1

Титул {Title}

Зміст {Content} 236-238

 1. 1.Богдан Н. І.[Інноваційна політика Білорусі: досягнення та проблеми в контексті глобальної динаміки]{Innovation policy of belarus: achievements and problems in the context of global dynamics} 7-16
 2. 2.Головінов О. М.[Інноваційна політика держави: реалії і проблеми]{Innovation policy of the state: current conditions and problems} 16-21
 3. 3.Захарін С. В.[Аналітичне оцінювання організаційно-економічних та фінансових умов розвитку системи вищої освіти України]{Analytical assessment of organizational, economic and financial conditions of the development of higher education in Ukraine} 22-30
 4. 4.Карпенко О. М., Карпенко В. М.[Методика оцінки знань виробничої системи як джерел її потенціалу]{Methodology of assessing knowledge of production system as source of its potential} 30-36
 5. 5.Левітська А. П., Дьякон Н. П.[Сутність і методи вдосконалення організаційно-управлінських інновацій на підприємствах Республіки Молдова]{Essence and methods of improving organizational and managerial innovations by enterprises of Republic of Moldova} 36-40
 6. 6.Нєхорошева Л. М.[Державно-приватне партнерство як нова модель розвитку інноваційної і венчурної діяльності]{State-private partnership as new model of developing innovative and venture activities} 40-50
 7. 7.Федулова Л. І.[Напрями вдосконалення механізмів впровадження наукових розробок у промисловістьDirections of improving mechanisms for implementing scientific developments into industry} 50-58
 8. 8.Шефер М.[Знання та інновації як основа економічного розвитку]{knowledge and innovations as the basis of economic development} 59-64
 9. 9.Балджи М. Д.[Модернізація ринкової економіки на постсоціалістичному просторі]{Modernization of market economy in the post-socialism space} 65-69
 10. 10.Волков В. П., Горошкова Л. А.[Прогнозування розвитку складних техніко-економічних систем мезорівня]{Development forecast of complicated meso-level technical and economic systems} 70-76
 11. 11.Глінська-Невес А.[Польська культура бізнесу]{Polish business culture} 77-81
 12. 12.Дейнеко Л. В., Шелудько Е. І.[Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України]{Ways and perspectives of restoring potential of food industry of Ukraine} 82-89
 13. 13.Джозефовіч Б.[Бренд як товарний знак фірми]{Brand as trade mark of the firm} 89-95
 14. 14.Єгоров О. В.[Структурні реформи як передумова інтеграції Білорусі у світову економіку]{Structural reforms as precondition for integrating Belarus into the world economy} 96-99
 15. 15.Жаворонкова Г. В.[Технологічна безпека регіону як складова національних інтересів технологічної безпеки держави]{Technological safety of region as the constituent of national interests of state technological safety} 99-105
 16. 16.Івашина О. Ф.[Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення]{External trade as the factor of extended reproduction} 105-111
 17. 17.Камоцька Н. І.[Ресурсне прокляття - ресурсний націоналізм: наслідки для зарубіжних ринків]{The resource curse - resource nationalism nexus: implications for foreign markets} 111-115
 18. 18.Куліков Г. Т.[Створення високопродуктивних робочих місць як чинник економічного зростання]{Creation of highly productive working places as factor of economic growth} 116-123
 19. 19.Мамонтова Н. А.[Управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності]{Management of company value in the conditions of economic instability}  123-128
 20. 20.Попова І. Г.[Аналіз організації заробітної плати в бюджетному секторі у зарубіжних країнах і можливість використання досвіду в Республіці Білорусь]{Analysis of organizing salary payments in the budget sector of foreign countries and possibility of using experience by the Republic of Belarus} 129-135
 21. 21.Станайтіс С. А., Суботкевічене Р. Г.[Розвиток економіки литви та тенденції посткризового періоду]{Development of lithuania economy and tendencies of post-crisis period} 135-140
 22. 22.Шкутько О. М.[Експортний потенціал Республіки Білорусь: напрямки вдосконалення і оптимізації]{Export potential of the Republic of Belarus: directions of improvement and optimization} 141-149
 23. 23.Боголіб Т. М.[Світові кризи та їхній вплив на економічний розвиток]{World crises and their influence on the economic development} 150-155
 24. 24.Воронов В. В., Краско В. Д.[Індикатори споживчої поведінки домогосподарств Латвії в контексті країн Євросоюзу: порівняльний аналіз]{Indicators of consumer behavior of Latvia households in the context of EU countries: comparative analysis} 155-158
 25. 25.Коседовскі В., Ігнасяк-Шульц А.[Деякі особливості економічного розвитку країн Східної Європи]{Peculiarities of economic development of Eastern Europe countries} 159-163
 26. 26.Леоненко П. М.[Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії)]{Institutionalism and its position in the modern economic theory (political economy)} 163-171
 27. 27.Мойсеєнко І. П.[Сталий економічний розвиток на основі стратегії економічної безпеки]{Stable economic development on the basis of economic safety strategy} 172-176
 28. 28.Праневіч А. О.[Теоретичні основи і світовий досвід інституційного будівництва конкурентних відносин]{Theoretical grounds and world experience of institutional construction of competitive relations} 176-182
 29. 29.Фоміна М. В., Кузьменко В. В.[Сутність, форми і класифікація корупційних відносин]{Essence, forms and classification of corruptive relations} 182-186
 30. 30.Футало Т. В.[Стабілізація грошових відносин як фактор сталого економічного розвитку країни]{Stabilization of monetary relations as factor of stable development of the country} 186-189
 31. 31.Белінська Я. В., Качур А. В.[Монетарні важелі підвищення конкурентоспроможності економіки та виходу на сталу траєкторію економічного зростання]{Monetary levers of improving competitive capacity of economy and acquiring access to the stable path of economic growth} 190-196
 32. 32.Гудкова А. О., Лебедєв К. В.[Бюджетне фінансування наукових досліджень: критерії і показники ефективності]{Budget financing of scientific researches: criteria and indicators of effectiveness} 196-204
 33. 33.Кондрашихін А. Б.[Місцевий бюджет як інструмент економічного і соціального зростання: приклад міста Севастополя]{Local budget as instrument of economic and social growth: example of Sevastopol} 204-210
 34. 34.Сорокіна Т. В.[Фінансування державної підтримки галузей реального сектора економіки Республіки Білорусь]{Financing state support of real sector branches of Belarus economy} 210-216
 35. 35.Тарасенко І. О., Батрак О. В.[Фінансова діагностика в контексті антикризового управління]{Financial diagnostics in the context of anti-crisis management} 217-222
 36. 36.ХанкевічВ. К.[Концептуальні підходи до організації та проведення фінансової діагностики суб'єктів малого і середнього підприємництва]{Conceptual approaches to the organization and performance of financial diagnostics of subjects of small and medium business} 222-230
 37. 37.Тарасюк М. В.[Функції фінансів домогосподарств у ринковій економіці посткризового періоду]{Functions of finances of housekeeping are in market economy of post-crisis period} 230-235