Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2014Випуск 23/1

Економічний вісник університету, 2014, Вип. 23/1

Економічний вісник університету, 2014, Вип. 23/1

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 267-269

 1. 1.Бабак О. А. [Аналітичний огляд модернізації й інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу]{Analytical review of foreign countriesmodernization and innovation development} 7-13
 2. 2.Кошельна В. М. [Інноваційні підходи та інструментарій управління ресурсно-іміджевим потенціалом будівельної організації]{Innovative approaches and management tools resource – image potential constuction companies} 13-18
 3. 3.Кучеренко С. Ю. [Ринок вищої освіти України: економічний аспект]{Higher education market in ukraine: economic aspect} 18-25
 4. 4.Петраш О. П. [Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера ]{Value based management: modern instruments of evaluation of developer company investment project effectiveness} 25-29
 5. 5.Шимченко Л. А. [Економіка України: проблеми та шляхи їх вирішення]{The Ukrainian economy: problems and ways of solution} 29-33
 6. 6.Юринець З. В., Юринець Р. В. [Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок]{Forecasting the volume of innovative products sales on the basis of extrapolation methods and expert judgement} 34-40
 7. 7.Костик Є. П. [Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки]{The peculiarities of the development of intellectual property in conditions of the transformations and globalization changes in the national economy} 40-46
 8. 8.Абазіна О. А. [Умови та закономірності формування економічного механізму енергозбереження в авіатранспортних підприємствах України]{Terms and regularities of formation of the economic mechanism of energy conservation in the air transport enterprises of Ukraine} 47-52
 9. 9.Єрмакова О. В. [Сучасний стан та проблеми реалізації інвестиційно-будівельних проектів провідних будівельних холдингів]{Current state and problems of implementation of investment and construction projects leading construction companies} 52-57
 10. 10.Іщенко Т. М. [Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в реалізації інвестиційно-будівельних проектів: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу]{Basic elements of concepts and models of public-private partnership in investment and construction projects: changing the paradigm of management and innovative solutions for business} 57-63
 11. 11.Калюга Є. В. [Нормативно-правове забезпечення надходження, вибуття та нарахування амортизації нематеріальних активів]{Regulatory support additions, disposals and amortization of intangible assets} 63-68
 12. 12.Капустіна М. К. [Науково-методичні підходи до вибору предикторів при розробці бюджетно-календарних моделей управління будівництвом (в контексті економічного розвитку підприємства)]{Regulatory support additions, disposals and amortization of intangible assets} 68-73
 13. 13.Костенко С. В. [Проблеми та перспективи запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів в проектах реставрації та реконструкції]{Problems and prospects of introduction of compensative mechanisms of defence of interests of investors are in projects restorations and reconstruction} 73-77
 14. 14.Лисецький А. С., Паламарчук О. М. [Аграрний ринок: соціально-економічна динаміка]{Agrarian market: social and economic dynamics} 77-83
 15. 15.Лисяк Л. В., Качула С. В. [Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи]{Share capital formation in Ukraine by initial public offerings: trends and prospects} 83-88
 16. 16.Марчук Ю. Л. [Проблеми та перспективи оновлення процедур оцінки конкурентоспроможності організацій-виконавців будівельних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів]{Problems and prospects of updating procedures for evaluation of building projects organizations competitiveness under conditions of limited investment resources} 89-92
 17. 17.Михальська В. В. [Облік витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва: управлінський аспект]{Proceeding in utility of long term biological assets in gardening cost accounting: managament aspect} 92-97
 18. 18.Ріжок І. М. [Структурні та процесні особливості підходів попередження банкрутства підприємстввиконавців будівельно-інвестиційних проектів]{Structural and process features of the approaches in preventing the bankruptcy of enterprises implementing construction and investment projects} 97-102
 19. 19.Самусь Г. І. [Принципи ринкових перетворень аграрного сектора економіки України]{The principles of market reforms in the agricultural sector of economy of Ukraine} 102-107
 20. 20.Фесун А. С. [Диверсифікація інструментарію формування інвестиційних ресурсів в контексті активізації діяльності будівельних підприємств]{Diversify the instruments of investment resources in the context of the revitalization of construction enterprises} 107-112
 21. 21.Шпаков А. В. [Елементи резонансно-компенсаційного управління конкурентноспроможністю будівельних організацій]{Elements of the resonant-compensation managment of construction organizations competitiveness} 112-117
 22. 22.Щербина О. В. [Аналіз собівартості в системі управління витратами на борошномельних підприємствах]{Cost analisis in management sistem of spending at milling factories} 117-123
 23. 23.Яременко Л. М. [Фінансова звітністьважливе джерело інформації для прийняття управлінських рішень]{Financial reporting as important source of information for taking managerial decisions} 123-127
 24. 24.Дадашова П. А. [Напрями взаємоузгодження монетарної та фіскальної політики для досягнення макроекономічної стабільності]{Directions of monetary and fiscal policy mutual consistency in order to achieve macroeconomic stability}  128-134
 25. 25.Коваль С. П. [Огляд міжнародного досвіду регулювання сфери послуг з посередництва у працевлаштуванні]{Survey of international experience in regulation of services at employment mediation sphere} 134-144
 26. 26.Коробкіна Н. Г. [Теоретичні підходи до визначення доходу як економічної категорії та обєкта оподаткування]{Theoretical approaches to the definition of income as economic category and object of taxation} 144-151
 27. 27.Піцик М. А. [Біоенергетика як новий стимул розвитку АПК та забезпечення енергетичної безпеки регіонів українського полісся]{Bioenergy as a new stimulus for the development of agroindustrial complex and providing energy security for regions of ukrainian polissya} 151-156
 28. 28.Фарина О. І. [Моделювання монетарного сектору України методами системної динаміки]{System dynamics approach to modeling monetary sector of Ukraine} 156-163
 29. 29.Чабан Г. В. [Аналіз рівня заробітної плати в Україні]{Analysis of salary level in Ukraine} 163-168
 30. 30.Маркіна І. А., Черниш І. В. [Правове забезпечення використання методів антикризового державного регулювання туристичної галузі в україні на регіональному рівні]{Legal support of methods of crisis regulation of tourism industry in ukraine on the regional level usage} 169-174
 31. 31.Бусарєв В. В. [Трансформація підходів до бюджетування підприємств: від ресурсно-функціонального до процесно-орієнтовного]{Transformation approaches to budgeting enterprises: from resource-functional to process-oriented} 175-180
 32. 32.Бучковська Я. Г. [Практика фінансування дошкільних навчальних закладів з місцевих бюджетів]{Financing the preschool educational institutions from local budgets} 180-186
 33. 33.Горбатенко О. А. [Методи підвищення ефективності управління фінансами акціонерних товариств з державною часткою в Україні]{Methods to increase efficiency financial management stock companies with state share Ukraine} 186-192
 34. 34.Гусаревич Н. В. [Державний бюджет в умовах трансформації економіки]{The state budget in the economic transformation} 192-196
 35. 35.Деревянко С. І. [Особливість та необхідність застосування контролю в банках]{Features and need controls in banks} 196-201
 36. 36.Диба Л. М. [Активізація банківського кредитування малого і середнього бізнесу в системі заходів по подоланню фінансово-економічної кризи]{Activation of bank lending of small and medium-sized enterprises to overcoming financial and economical crisis} 201-205
 37. 37.Карамушка Л. І. [Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад]{Local budget as financial basis of development of territorial communities} 206-210
 38. 38.Козарезенко Л. В., Лопатинська Л. А. [Інституціональне забезпечення функціонування системи соціальних послуг як передумови розвитку людського потенціалу в Україні]{Institutional maintenance of the system of social services as background human development in Ukraine} 211-216
 39. 39.Корнієнко Н. М. [Перспективне бюджетне планування у системі економічного розвитку]{Prospective budget planning in the system of economic development} 216-222
 40. 40.Леваєва Л. Ю. [Факторинг в Україні: cтан та перспективи розвитку]{Factoring in Ukraine: state and prospects of development} 222-227
 41. 41.Маркуц Ю. І. [Формування методичних підходів до забезпечення моніторингу і діагностики доходів і видатків бюджету міста у системі міжбюджетних відносин]{Forming of methodical approaches to monitoring and diagnostics budget revenues and expenditures city’s budget in the intergovernmental system} 228-233
 42. 42.Молоткіна В. К. [Цінова політика як засіб стимуляції споживачів видавничої продукції в Україні 1920-х рр.]{Price policy as means of stimulation of consumers of printed production in Ukraine in 1920 s.} 233-238
 43. 43.Ротова Т. А., Зайчук С. В. [Особливості інфраструктури ринку послуг медичного страхування]{Infrastructure features of the market of health insurance services} 238-244
 44. 44.Свищук А. С. [Зарубіжний досвід податкового регулювання економіки]{Foreign tax adjustment experience economy} 244-251
 45. 45.Смірнова О. М. [Європейській досвід оцінювання ефективності внутрішнього аудиту у системі державного контролю]{European experience of estimating the effectiveness of internal audit in system of state control} 251-256
 46. 46.Стадник М. В. [Інституційний механізм та організаційна структура фіскального відомства: зарубіжний досвід]{Institutional mechanisms and organizational structures of fiscal agency: foreign experience} 257-261
 47. 47.Чугунов О. І. [Бюджети місцевого самоврядування як інструмент соціально-економічного розвитку територій]{Budgets of local government as instrument of social and economic development of territories} 261-266