Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2015Випуск 24/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 24/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 24/1

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 174-176

 1. 1.Костик Є. П. [Концептуальні засади економіки інтелектуальної власності в умовах глобалізації ]{Conceptual foundations of economics of intellectual property in the context of globalization} 7-13
 2. 2.Студінська Г. Я. [Ефективний бренд: бек-офіс та франт-офіс вищого навчального закладу]{ Effective brand: back-office and frant-office of the higher educational establishment} 14-18
 3. 3.Угрюмова О. А. [Розвиток територіальних брендів в сучасних умовах РФ]{Development of regional branding under present-day conditions in Russia} 18-22
 4. 4.Беззубець Л. Л. [Шляхи та умови розвитку автоматизованого аудиту в Україні]{Ways and conditions of automated audit in Ukraine} 23-27
 5. 5.Горбатенко О. А. [Методи вдосконалення фінансів акціонерних товариств з державною часткою в Україні ]{Methods of financial improvement of the joint-stock companies with the state share in Ukraine} 27-34
 6. 6.Зленко А. М., Мірошніченко Д. А. [Професійний розвиток персоналу як передумова підвищення рівня продуктивності праці]{Professional development of personnel as pre-condition of increase of level of the labour productivity} 34-38
 7. 7.Коваль  С. П., Біда  Д. В. [Проблеми ефективного використання трудових ресурсів]{Problems of efficient use of labor resources} 38-45
 8. 8.Кучеренко С. Ю. [Організаційно-економічні засади ефективного виробництва соняшнику в Україні]{Organizational-economic principles of effective production of sunflower in Ukraine} 45-50
 9. 9.Різник В. В. [Теоретичні аспекти управління виробничими запасами підприємства]{Theoretical aspects of companies industrial tocks} 50-56
 10. 10.Селезньова О. О. [Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств України]{Genesis of ukrainian building companies’ marketing activity} 56-60
 11. 11.Семененко  О. Г., Очеретна  М. Ю. [Адаптивна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності]{Adaptive model assessing the competitiveness of enterprises based on data financial statements} 60-72
 12. 12.Лисецький А. С., Чабан Г. В. [Балансове моделювання господарських процесів]{Carrying modeling econmic process} 72-79
 13. 13.Боголіб  Т. М. [Держава в сучасній економіці: інституційний аналіз]{State in modern economy: institutional analysis} 80-86
 14. 14.Овсієнко  А. М. [Реформування земельних відносин в Україні]{Land reform Ukraine} 87-92
 15. 15.Рибакова Т. О. [Сучасний стан торговельно-економічного співробітництво України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції]{Current state of trade and economic cooperation between Ukraine and the European Union in the process of european integration} 92-98
 16. 16.Шимченко Л. А. [Оновлення економічної моделі України: запорука успіху]{Update of economic model of Ukraine: mortgage of success} 99-104
 17. 17.ШрамкоО. Г. [Оцінка ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем]{Evaluation of the effectiveness of the development of regional socio-economic systems} 104-109
 18. 18.АдаменкоІ. П. [Система державного фінансового регулювання]{The system of state financial regulation}  110-114
 19. 19.ВиноградняВ. М. [Нові технологічні продукти банків як передумова розвитку банківської системи країни]{New technology products of banks as a prerequisite for banking system development of the country} 114-118
 20. 20.Диба Л. М. [Шляхи підвищення ефективності роботи банківської системи україни в умовах євроінтеграційних процесів]{Ways to increase the effectiveness of ukraine’s banking system in the context of european integration}  118-123
 21. 21.КарамушкаЛ. І. [Видатки бюджетів місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин]{Expenditures of local budgets in the system of interbudgetary relations} 123-128
 22. 22.Козарезенко Л. В. [Аналіз європейського досвіду розподілу державних видатків: уроки для України]{Analysis of european experience distribution of public expenditure: lessons for Ukraine} 128-136
 23. 23.МаркуцЮ. І. [Фінансовий механізм формування міського бюджету]{Financial mechanism of the city budget formation} 136-143
 24. 24.Мельниченко С. І. [Фінансова система як складова економічного розвитку]{Financial system as a part of economic development} 143-148
 25. 25.Микитюк І. С. [Дотаційність місцевих бюджетів та шляхи її подолання]{Subsidization of local budget and the way to overcome it} 148-153
 26. 26.Свищук А. С. [Оподаткування у системі економічного регулювання]{The taxation in system of economic regulation} 153-158
 27. 27.Чеберяко О. В., Пасічна Н. М. [Боргові парадокси та орієнтири державного кредитування]{Debt paradoxes and state lending guidelines} 158-164
 28. 28.ЧекінаВ. Д. [Еволюція системи місцевих фінансів в США]{Evolution of local finance in USA}  165-169
 29. 29.Чередник В. А. [Фінансування загальної середньої освіти в Україні]{Financing of secondary education in Ukraine} 169-173