Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2015Випуск 25/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 25/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 25/1

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 201-207

 1. 1.Богдан Н. І. [Інновації в державному секторі:світова практика та завдання Білорусі]{Innovation in the public sector: international practice and challenges for Belarus} 7-14
 2. 2.Павлов К. В. [Розвиток традиційних промислів в регіонах як фактор імпортозамінної моделі модернізації економіки Росії]{Traditional activities in the region as import-substitution model of modernization Russian economy} 14-20
 3. 3.Смирнов Є. В. [Біхевіористична природа проактивності як передумова інноваційного розвитку підприємства]{Behavioral nature of proactivity as a precondition for innovative development company} 20-27
 4. 4.Базилева М. М. [Соціальний капітал та його мотиваційні особливості в сучасній Білорусі]{Social capital and motivational features in modern Belarus}  28-33
 5. 5.Волосович С. В. [Кластерна стратегія розвитку вільних економічних зон]{Cluster development strategy for free economic zones} 33-37
 6. 6.Герасенко В. П., Русак I. М. [Теоретико-методичні рекомендації оцінки конкурентоспроможності малих і середніх міст Республіки Білорусь]{Theoretical and methodological recommendations of the evaluation competitiveness of small and medium-sized cities of Belarus} 37-45
 7. 7.Кірдан О. П. [Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку]{Features ensure the effective development of the agricultural sector of Ukraine's economy and balance of participants in the agricultural market} 45-50
 8. 8.Кляуззе В. П., Сечко Л. К. [Дослідження проблем управління охороною праці в республіці Білорусь]{The Investigation of issues of occupational safety and health management in the republic of Belarus} 50-56
 9. 9.Коваленко О. В., Єрбоменко Г. С. [Маркетинг персоналу як комплекс реалізації кадрової стратегії промислового підприємства]{Marketing staff as a complex in the realization of industrial enterprise staffing strategy} 56-61
 10. 10.Кудрицька Н. В. [Когнітивна модель розвитку транспортної системи України]{A cognitive model of Ukraine’s transport system} 61-66
 11. 11.Мірошніченко Д. А. [Формування корпоративної культури інструментами внутрішнього PR]{Formation of corporate culture via internal PR}  66-70
 12. 12.Балашевич М. Й., Хіневич Л. М. [Конкурентоспроможність продукції як фактор зовнішньоекономічної безпеки]{Competitivness ofgoodsas a factor of external economic security} 71-78
 13. 13.Баранник Л. Б. Нові параметри соціальних проблем в ХХI столітті]{New parameters of social problems in the XXI century} 78-84
 14. 14.Біла С. О. [Монетарні рецепти антикризової політики в Україні як складова глобалізаційних процесів]{Monetary recipes for anti-crisis Ukrainian policy as a component of globalization processes} 84-90
 15. 15.Воробйова Л. В. [Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання]{Ideas of physical economy in the organization of the modern economic system} 90-95
 16. 16.Глеба Т. І. [Роль інституційного капіталу в процесі еволюції системи відтворення капіталу]{The role of institutional capital in the process of the evolution of the capital reproduction system} 95-98
 17. 17.Гордей О. Д. [Соціально-економічні чинники зниження рівня життя населення у кризовий період розвитку України]{The socialand economic factors decline in living standards during the crisis period of development of Ukraine} 99-104
 18. 18.Жаворонков В. О. [Владна роль держави в проведенні інституціональних змін]{The dominant role of government in conducting institutional changes} 105-110
 19. 19.Князєва О. А., Демянчук М. А. [Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації]{Problems of sustainable development enterprises in conditions of globalization} 110-117
 20. 20.Кристиневич С. А. [Ефективність розвитку людського капіталу: теоретико-методичний аспект]{Efficiency of human capital: theoretical and methodical aspects} 117-121
 21. 21.Олехнович Г. І., Синькевич А. Ю. [Взаємодія держави та приватного капіталу як фактор соціально-економічного росту і розвитку країни]{State and private capital interaction as a factor of country’s social and economic growth and development} 121-125
 22. 22.Соколовський Д. Б. [Аналіз залежності податкової поведінки урядів від значень макроекономічних індикаторів]{Analysis of dependencies between state tax behavior and macroeconomic indicators} 125-131
 23. 23.Тетерінець Т. А., Чиж Д. А. [Диференціація соціально-економічного розвитку областей Білорусі]{Differential of social and economic development of areas of Belarus} 131-137
 24. 24.Турбан Г. В. [Міжнародна торгівля: тенденції розвитку та фактори зростання]{International trade: trends and growth factors} 137-141
 25. 25.Шисонг Чжу, Чжо Чжан [Чи сприяє відкритість економіки економічному розвитку п'яти країн центральної Азії? – Аналіз, заснований на даних 1992-2011 рр.]{Does the economic openness promote the five central Asian countries’ economic development? — The analysis based on the data of 1992-2011} 141-148
 26. 26.Боголіб Т. М. [Ефективність бюджетних витрат в системі державного регулювання]{Efficiency of budgetary expenditures in state regulation system} 149-154
 27. 27.Воронкова О. М. [Аналітична оцінка реального стану інвестиційної діяльності в Україні: внутрішній і зовнішній аспект]{Analytical evaluation of the real conditions of investment activity in Ukraine: internal and external aspects} 154-162
 28. 28.Гудкова А. О. [Фінансова підтримка державою науково-технічної та інноваційної діяльності у Російської Федерації]{Financial Support by the state of scientific, technological and innovative activity in the russian federation} 163-168
 29. 29.Єгоров О. В. [Природа валютної нестабільності в транзитивній економіці]{The nature of monetaty instability in the transition economy} 168-174
 30. 30.Кужелєв М. О. [Ринок дорогоцінних металів як складова валютного ринку держави: функціонування та розвиток в Україні]{Market of precious metals as a part exchange market state: functioning and development in Ukraine} 174-178
 31. 31.Лукяненко І. Г. [Особливості прогнозування та управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою]{Forecasting and managing features of budget deficit in transitional economy} 179-185
 32. 32.Перчук О. В. [Передумови та напрямки модернізації бюджетної політики України на сучасному етапі]{Preconditions and directions of modernization of the budget policy of Ukraine at the present stage} 185-190
 33. 33.Полоник С. С., Хоробрих Е. В., Литвинчук А. А. [Управління фінансами в умовах ринкової економіки (на прикладі республіки Білорусь)]{Financial management in a market economy (the republic of Belarus)} 190-195
 34. 34.Соколовська О. В. [Залежність систем універсальних акцизів від економіко-інституційних чинників]{Relation between universal excises taxes and some economic and institutional factors} 195-201
 35. 35.Русіна Ю. О., Стріжко К. В. [Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства]{Provision of financial and economic security: foreign experience} 201-207