Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2015Випуск 26/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 26/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 26/1

 

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 233-235

 

 1. Гетьман О. О. [Формування трудового потенціалу як напрям забезпечення економічної безпеки держави]{Formation of labor potential as a directions of providing economic security in country} 7-15
 2. Гордейчик М. В. [Іноземні ресурси в інноваційному розвитку національної економіки]{Foreign resources in innovative economic development} 15-21
 3. Гордійчук І. С. [Сек’юритизація як інноваційний метод фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні]{Securitization as an innovative method of financing public-private partnership projects in Ukraine} 21-26
 4. Довидова О. Г. [Проблеми стимулювання інноваційної діяльності працівників промислових підприємств]{The problems of stimulating innovative activity of workers industrial enterprises}  26-32
 5. Доріна О. Б. [Глобалізація та інтеграція у сфері інновацій]{Globalization and integration in the sphere of innovations} 32-36
 6. Мельник Л. Ю. [Еволюція наукових уявлень про економіку знань]{Evolution of scientific ideas of economy of knowledge} 37-42
 7. Ситкіна М. В. [Інформаційне суспільство України: світові тенденції та національні можливості]{Information society of Ukraine: global trends and national opportunities} 43-50
 8. Студінський В. А., Шевчук В. О. [Теоретичні засади створення освітніх кластерів в Україні]{Theoretical foundations of educational clusters in Ukraine} 50-54
 9. Чайковська М. П., Гилодо О. Ю. [Стратегія конкурентоспроможності інтелектуально-інноваційного розвитку економіки]{The strategy of economic intellectual and innovational development competetveness} 55-60
 10. Міхаель Шефер [Нові шляхи: вища освіта в 21 столітті]{Neue wege: hochschulbildung im 21 jahrhundert} 60-64
 11. Артеменко І. С. [Обґрунтування та аналіз показників концентрації виробництва в рослинництві]{A ground and analysis of indexes of concentration of production is in plant-grower}  65-69
 12. Замрига А. В. [Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів в рослинництві]{Methodological approaches to assessing the effectiveness of innovation processes in plant} 70-73
 13. Захарченко Н. В. [Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства]{Evaluation of level high-tech manufacturing enterprises} 73-80
 14. Пацай Б. Д., Філіппова Л. Л. [Моніторинг соціально-економічних процесів для прийняття управлінських рішень із використанням великих даних]{Monitoring of socio-economic processes for management decisions using big data} 80-86
 15. Праневич А. О. [Фактори конкурентоспроможності малих країн та особливості їх формування в Республіці Білорусь]{Factors of competitiveness of small countries and features of their formation in the republic of Belarus} 86-92
 16. Сас О. О. [Управління оновленням матеріально-технічної бази в агропромислових формуваннях]{Management of renovation of material and technical basis in agro-industrial entities} 92-96
 17. Ходикіна І. В. [Характеристика підходів до управління персоналом на підприємствах нафтопереробної галузі (виробниках мастильних матеріалів)]{Characteristics of personal management on enterprises in oil and gas industry (lubricants producers)} 96-100
 18. Шкутько О. М. [Міжнародний франчайзинг: сучасні тенденції та світовий досвід]{International franchizing: current trends and world experience} 100-106
 19. Яхно К. Г. [Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку]{Analysis of legislative framework for public regulation of agricultural market} 107-113
 20. Волкова О. М. [Економічні функції держави у становленні економіко-політичної підсистеми Англії (XVII – 60-ті роки ХІХ ст.)]{Economic functions of the state in the development of economic and political subsystem of England (XVII – 60s of XIX)} 114-119
 21. Ланченко Є. О. [Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах]{Theoretical aspects of social and labour relations in market conditions} 119-125
 22. Левкович А. П. [Зовнішня торгівля Республіки Білорусь: сучасні тенденції та чинники розвитку]{Foreign trade of the republic of Belarus: current trends and development factors} 125-133
 23. Лич В. М., Джегур Г. В. [Пріоритетні орієнтири удосконалення державних функцій регулювання сфери зайнятості населення в умовах генезису ринкових відносин]{Priority directions of improvement of state functions of population employment regulation in conditions of market relations genesis} 134-139
 24. Мага А. М. [Інституціональна економічна теорія: сутність та витоки]{Institutional economic theory: main points and origins} 139-144
 25. Маркевич К. Л. [Механізми стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій у контексті національних інтересів України]{Mechanisms of fdi inflow stimulation in the context of national interests of Ukraine} 144-150
 26. Мойсеєнко І. П., Бабець І. Г. [Державне регулювання інвестиційної діяльності як фактор інвестиційної безпеки]{State regulation of investment activity as the factor of investment security} 150-155
 27. Ховрак І. В. [Генезис теоретико-методологічних засад трансформації економічних систем]{Genesis of theoretical and methodological foundations of transformation economic systems} 156-161
 28. Шульга О. А. [Теоретичні засади рентних відносин в сільському господарстві]{Theoretical principles of the rent relations are in agriculture} 161-165
 29. Апостолюк О. Ю. [Джерела державної фінансової підтримки малого підприємництва в Україні]{Sources of state financial support of small business} 166-171
 30. Бабух І. Б. [Позабюджетні інструменти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст: інституційний аспект]{Extra budgetary instruments of the financial support of socioeconomic urban development: the institutional aspect} 171-176
 31. Качула С. В. [Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні]{Budget as source of financial support for human potential development in Ukraine} 176-183
 32. Козарезенко Л. В., Лопатинська Л. А. [Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні]{Current status of financial support social protection in Ukraine} 183-190
 33. Коцюрубенко Г. М. [Складові забезпечення фінансової стійкості домогосподарств]{Components of financial stability ensuring of the households} 190-195
 34. Кривошеєва В. В. [Тенденції розвитку ринку банківських кредитних послуг фізичним особам в Україні]{Trends of the development of the bank credit services market to individuals in Ukraine} 195-200
 35. Лисяк Л. В. [Розвиток державного фінансового контролю в Україні]{Development of public financial control in Ukraine} 200-206
 36. Макогон В. Д. [Бюджетна політика в механізмі управління державними фінансами]{Fiscal policy in the mechanism of public financial management} 207-211
 37. Павлушенко Т. О. [Особливості планування та використання бюджетних ресурсів вищими навчальними закладами]{Planning and using of budgetary resources by higher education institutions and it’s features} 211-217
 38. Попович І. В. [Особливості оподаткування сфери добровільного медичного страхування]{The features of taxation the sphere of voluntary health insurance} 217-222
 39. Салайчук О. М. [Зарубіжний досвід гарантування страхових виплат за договорами автострахування]{International experience in guaranteeing of insurance indemnities under the motor insurance contracts} 222-227
 40. Собчук С. І. [Економічна сутність бюджетної політики економічного розвитку]{Economic essence of budget policy of economic development} 228-232