Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2015Випуск 27/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 27/1

Економічний вісник університету, 2015, Вип. 27/1

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 229-231

Виноградня В. М. [Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів]{The system of financial management of higher education institutions} 7-13

Кужелєв М. О., Житар М. О. [Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України]{Conceptual bases effective financial support for innovative development of Ukraine} 14-18

Сандул М. С. [Еволюція концепцій та детермінанти конкурентоспроможності національних систем вищої освіти]{Key concepts and factors of the national higher education systems’ competitiveness} 18-25

Яровенко Т. С. [Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу]{Defining strategic trends in the investment-driven development of educational sphere in Ukraine on the basis of SWOT-analysis} 26-32

Алєксєєнко Л. Ф. [Методологія створення в Республіці Білорусь механізму стимулювання працівників за виробництво і реалізацію продукції, товарів (робіт, послуг) на експорт]{Methodology of creation the mechanism of stimulation of employees for production and sale of products, goods (works, services) for export in the republic of Belarus} 33-37

Герасенко В. П. [Розвиток структури механізму управління регіоном]{Development of structure of management mechanism by region} 37-44

Кузнецов Е. А., Сафонов Ю. М. [Вдосконалення механізму професіоналізації менеджменту в Україні]{Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine} 44-50

Мількота Н. В. [Державне соціальне замовлення в галузі соціального обслуговування: огляд першого етапу практичної реалізації в Білорусі]{Public procurement of social services in Belarus: review of the first stage of implementation in Belarus} 50-57

Перчук О. В. [Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах]{The peculiarities of financial results accounting on the agricultural enterprises} 57-66

Харламова О. В. [Обліково-методичний інструментарій трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат]{Accounting and methodological tools of financial statements transformation into the IFRS-format} 66-72

Чайка В. О. [Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС]{The development strategy of greenhouse vegetable growing under the association} 72-77

Канєва Т. В., Шевченко С. О. [Облікова політика субєктів державного сектору економіки України]{Accounting policies the public sector Ukraine} 77-81

Рибакова Т. О. [Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів]{Strategic planning of the enterprise international business activities on the basis of balanced scorecard} 81-87

Демчак Р. Є. [Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку]{Сonceptual framework for the decentralization of state regulation of social-economic development} 88-92

Коркач І. В. [Інфляційні процеси: проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин]{Inflation: problems (rehabilitation), overcoming in Ukraine, in the period of formation of market relations} 92-98

Лисецький А. С., Паламарчук О. М., Чабан Г. В. [Економічна ефективність сільськогосподарських субєктів підприємництва]{Economic effectiveness of agricultural economic entities} 98-112

Макогон І. І. [Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки]{Evaluation of control mechanism public sector} 112-118

Морозюк Н. В. [Удосконалення організаційно-функціональної складової системи управління сільських територій в умовах сучасних інституційних змін ]{Improvement of the organizational and functional component of management system of rural territories in the conditions of modern institutional changes} 118-123

Овсієнко А. М. [Управління зовнішньоекономічною діяльністю субєктів господарювання]{Managing the foreign economic activities of business agents} 123-128

Павлов К. В. [Ядро економіки регіону: сутність, критерії формування і елементний склад]{Economic core region: essence, the criteria for the formation and elemental composition} 129-137

Пасічний М. Д. [Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах]{The institutional framework for financial regulation} 137-144

Яременко Л. М. [Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів]{Theoretical approaches to the nature and classification of fixed assets} 144-148

Гатаулліна Е. І. [Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою]{Financial policy in advanced and transitional economies} 149-155

Далєвська Т. А. [Основні теорії та моделі місцевих фінансів]{The main theories and models of local finance} 155-162

Євтушенко Н. М. [Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації]{Тhe formation of local budgets in context of budget decentralization} 162-168

Закрепа А. В. [Ключові проблеми формування та ефективного використання економічного капіталу банку]{Key problems of formation and effective use of bank economic capital} 168-173

Калмиков О. В. [Фінансово-кредитний механізм сприяння малому підприємництву]{Financial and credit mechanism of small business supporting} 173-178

Коверник Н. В. [Пошук оптимальних шляхів фінансового забезпечення освіти в Україні]{Optimal way providing financial education in Ukraine} 178-183

Кучер Г. В. [Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави]{Financial resources of the public sector economy in the financial-credit mechanism of the state development regulation} 183-189

Лисяк Л. В. [Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів]{Debt policy of Ukraine under the reform of public finance system} 189-195

Лондар Л. П. [Реструктуризація державного боргу як інструмент підвищення рівня боргової безпеки України]{State debt restructuring as an instrument of increasing the level of Ukraine’s debt security} 195-202

Маслик Р. О. [Аналіз фінансового співвідношення державних соціальних стандартів та гарантій в Україні]{Analysis of the financial correlation between state social standards and guarantees in Ukraine} 203-208

Добруцький А. С. [Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування]{Perfection of methodological basis of treasury service system} 209-211

Гусаревич Н. В. [Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни]{Budget as a tool for social and economic development countries} 212-216

Маліновська О. Я. [Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами субєктів малого бізнесу]{Credit union as a source of credit resources of small business} 217-221

Лук’яненко І. Г., Сінельнік В. В. [Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України]{Current trends and directions reforms of insurance market in Ukraine} 221-228