Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2016Випуск 28/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 28/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 28/1

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 227-229

 1. 1.Баранов В. В. [Еволюція бізнес-освіти в світі та інтеграція програм МВА в Україні]{Evolution of business education in the world and integration MBA programs in Ukraine} 7-15
 2. 2.Боголіб Т. М. [Роль держави у створенні університетів світового рівня]{The role of the state in creating world-class universities} 15-26
 3. 3.Навальна М. І., Спис О. А. [Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів]{History of formation of economic vocabulary denoting actions and processes} 26-32
 4. 4.Гайдук І. С. [Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства]{Registration-analytical providing of management economic security of enterprise} 33-40
 5. 5.Горбатенко О. А. [Удосконалення корпоративного управління на акціонерних товариствах з державною часткою в Україні]{Improvement of corporate governance in joint-stock companies with the state share in Ukraine} 40-48
 6. 6.Кислий В. М. [Актуальність формування нової парадигми економіки транспорту]{Actuality of forming the new paradigm of transport economy} 49-53
 7. 7.Лондаренко О. О., Подпригора О. А. [Організація технології управлінського обліку в науково-дослідних установах]{The organization of management accounting technology at research institutions} 54-61
 8. 8.Обиход К. О. [Облік доходів від надання послуг науковими установами]{Accounting income from services provided by scientific institutions} 61-67
 9. 9.Сафонов Ю. М., Побережець О. В. [Аналітичне забезпечення оперативного та стратегічного планування економічних результатів діяльності промислового підприємства]{Analytical support operational and strategic planning of economic performance of industrial enterprises} 67-77
 10. 10.Слюсар С. Т. [Дослідження рівня організаційно-економічного розвитку сільських територій приміської зони київського регіону]{Research of level of organizational and economic development of rural territories of the residential suburb of the Kiev region} 78-84
 11. 11.Череп А. В., Гудзь П. В., Сучков А. В. [Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень субєктами малого підприємництва]{Informatization of the process of managerial decision-making by small enterprises} 84-90
 12. 12.Воловик Л. М. [Використання об?єктів культурної спадщини в рекреаційно-туристській діяльності України: сучасний стан і тенденції]{Use cultural heritage sites in the recreational-tourism activities ukraine: current status and trends} 91-97
 13. 13.Герасенко В. П. [Развитие теоретических основ регулирования территориально-отраслевых отношений в регионе]{Development of theoretical bases of regulation territorial and sectoral relations region} 98-107
 14. 14.Коваль С. П. [Державне регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці]{State regulation of employment and unemployment at the labor market} 107-114
 15. 15.Костик Е. П. [Государственный механизм обеспечения макроэкономической стабильности в условиях трансформационных изменений национальной экономики]{State mechanism of macroeconomic stability in the conditions of transformational changes of the national economy} 114-125
 16. 16.Павлов К. В. [Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики]{Patoinstituty, patoinstitutsionalizm and modernization of the russian economy} 126-133
 17. 17.Пак Н. Т., Костишин Е. І. [Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657)]{Formation bases of national economy during cossack state (1648 – 1657)} 133-140
 18. 18.Уманців Ю. М., Міняйло О. І. [Еволюція ролі та функцій держави в економіці]{The development of state role and functions in economy} 140-148
 19. 19.Шимченко Л. А. [Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні]{Volunteer motion as one of the phenomena of providing of social safety is in Ukraine} 148-157
 20. 20.Безгуба М. О. [Фінансовий механізм державного регулювання економіки]{Financial regulatory mechanism of the economy} 158-165
 21. 21.Дмитришин М. В., Панчак Н. В. [Удосконалення політики управління кредитним портфелем ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на основі swot-аналізу кредитного портфелю комерційного банку]{The improvment of credit portfolio management policy of PJSC CB "PrivatBank" based on the commercial bank’s credit portfolio SWOT-analysis} 165-171
 22. 22.Дяченко А. В. [Світовий досвід державної підтримки кредитування житлового будівництва]{World experience of state support lending housing construction} 171-179
 23. 23.Козарезенко Л. В. [Бюджет участі в системі державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу]{The articipation budgetting in the system of state financial regulation of human development} 180-189
 24. 24.Кужелєв М. О., Новицька О. В. [Державна фінансова політика в сфері охорони навколишнього природного середовища: зарубіжний і національний виміри]{State financial policy of environmental protection: foreign and national dimensions} 189-197
 25. 25.Макарчук І. М. [Аналіз податкових надходжень до бюджету України]{Analysis of tax revenues to the budget of Ukraine} 197-202
 26. 26.Макогон В. Д. [Бюджет як інструмент економічного зростання]{Budget as a tool for economic growth} 203-208
 27. 27.Малишко В. В. [Аналіз доходів державного бюджету України]{Analysis of the revenues of the state budget of Ukraine} 208-212
 28. 28.Тірбах Л. В. [Динаміка та стан бюджетної децентралізації]{Dynamics and the state of fiscal decentralization} 212-216
 29. 29.Чугунов І. Я., Ігнатюк І. М. [Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни]{Budget expenditure formation in the social and economic development} 217-226