Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2016Випуск 29/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 29/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 29/1

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 317-319

 1. 1.Шефер Міхаель [Sepike академія як сучасна освітня бізнес-установа на глобальному ринку освітніх послуг]{The sepike academy as a modern educational business-institution in the global educational market} 7-11
 2. 2.Волосович С. В. [Інноваційні платіжні послуги як інструмент розвитку торгівлі]{Innovative payment services as a tool оf trade development} 12-18
 3. 3.Гудкова А. О., Ольшевський Д. В. [Основні підходи до оцінки інноваційного розвитку суб'єктів Російської федерації]{The main approaches to assessment of innovative development level of subjects of the Russian Federation} 18-28
 4. 4.Рутко Д. Ф. [Бенчмаркінг у розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій Республіки Білорусь]{Benchmarking in development of the ict-market in the Republic of Belarus} 28-38
 5. 5.Яровенко Т. С. [Складові інвестиційної системи сфери освіти в Україні]{Constituents of investment system in the educational sphere of Ukraine} 38-46
 6. 6.Яшева Г. А. [Кластерний підхід в інноваційному розвитку економіки: концептуальні основи і напрямки реалізації]{Сluster approach in innovation development of economic: conceptual bases and directions of realization} 46-56
 7. 7.Ігнатенко М. В. [Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України]{Features attraction of foreign investments in Ukraine’s economy} 57-65
 8. 8.Герасенко В. П. [Регіональна інвестиційна політика]{Regional investment policy} 65-72
 9. 9.Гільорме Т. В. [Людський капітал як особливий нематеріальний актив підприємства]{Human capital assets as a specific intangible asset of the enterprise} 73-80
 10. 10.Голян В. А., Сакаль О. В., Каленська О. В. [Особливості процесу децентралізації в системі управління природними ресурсами та природокористуванням]{Specifics of decentralization process in the administration system of natural resources and nature use} 81-88
 11. 11.Захарін С. В., Данченко Л. Г., Усенко Ю. В. [Державно-приватне партнерство як перспективний інструмент реалізації інтеграційної стратегії розвитку підприємства (на прикладі сфери туризму і курортів)]{Public-private partnerships as a promising tool to implement integration development strategy (on the example of tourism and resorts)} 89-97
 12. 12.Коваленко О. В., Гук Л. О. [Удосконалення системи oплати праці на будівельному підприємстві]{Perfection of remuneration system in a construction company} 97-103
 13. 13.Костик Є. П. [Теоретико-практичні засади управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку національної економіки]{Theoretical and practical principles of nature management in the region at the present stage of the national development economy} 103-116
 14. 14.Кучеренко С. Ю. [Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в Київській області]{Trends of agricultural development production in Kyiv region} 116-123
 15. 15.Лисецький А. С., Паламарчук О. М., Чабан Г. В. [Балансовий облік, балансовий метод і ефектометрія господарських систем]{Balance account, balance method and efektometry of economic systems} 123-135
 16. 16.Міняйло О. І., Костенко А. М. [Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні]{Current state and development prospects of the electronic public procurement in Ukraine} 135-144
 17. 17.Могилова А. Ю. [Бренд-орієнтоване управління підприємством: особливості та перспективи на українському ринку]{Brand-oriented management: features and perspectives on ukrainian market} 144-152
 18. 18.Павлов К. В. [Розвиток традиційних промислів в регіонах як фактор імпортозамінної моделі модернізації економіки Росії]{Traditional activities in the region as import-substitution model of modernization Russian economy} 152-160
 19. 19.Семененко О. Г. [Національні тенденції та стратегії розвитку молочного виробництва]{National development strategies and trends milk production} 160-168
 20. 20.Студінська Г. Я. [Бренд як індикатор диспропорції регіонального розвитку]{Brand like a indicator of disparities of the region’s development} 169-176
 21. 21.Тетеринець Т. А., Чиж Д. А. [Структурна трансформація інвестиційної політики в контексті технологічної модернізації економіки]{Structural transformation of investment policy in the context of technological modernization of economy} 176-183
 22. 22.Токарчук В. В. [Модель оцінки вартості бренду на базі публічних даних компанії]{Brand value assessment model based on the data of public companies} 184-190
 23. 23.Угрюмова А. А., Капустіна Т. А. [Вигоди і втрати від міжрегіональної конкуренції за екологічні ресурси]{Gains and losses on inter-regional competition for environmental resources} 191-198
 24. 24.Харина У. Я. [Становлення і розвиток інвестиційної привабливості КНР]{Sources and evolution of China’s investment attractiveness} 198-203
 25. 25.Шевченко О. В. [Підходи та принципи регулювання диспропорцій регіонального розвитку]{Approaches and principles of the regional development disparities’ regulation} 203-213
 26. 26.Гордей О. Д., Пацай Б. Д. [Зубожіння населення України: виклики та загрози для національної економіки]{The impoverishment of the population of Ukraine: challenges and threats to the national economy} 214-222
 27. 27.Гуляєва О. С., Уманська В. Г. [Державний борг: сутність, наслідки і можливість погашення]{A public debt: its essence, impact on economy and redemption possibilities} 222-229
 28. 28.Диба Л. М. [Національний банк України та сучасні реалії української економічної кризи]{The national bank of Ukraine and modern ukrainian realities of the economic crisis} 229-234
 29. 29.Завгородня О. О. [Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти)]{Macroeconomic analysis and an evaluation innovative dynamics (theoretical and methodological aspects)} 234-243
 30. 30.Коваль С. П. [Механізм державного регулювання ринку праці]{The mechanism of state regulation of the labor market} 243-249
 31. 31.Полоник С. С., Хоробрих Е. В., Литвинчук А. А. [Тенденції в світовій економіці та перспективи розвитку]{Trends in the world economy and prospects} 249-259
 32. 32.Уманців Г. В. [Еволюція теоретичних підходів до визначення економічної природи вартості]{The evolution of theoretical approaches to defining the economic nature of the value} 260-267
 33. 33.Соколовська О. В. [Аналіз теоретичних підходів до однобічного скорочення митних зборів]{Unilateral tariff cuts: a theory} 268-274
 34. 34.Белінська Я. В., Козій Н. С. [Концептуальні підходи до стабілізації грошового обігу в умовах кризи]{Conceptual approaches to stabilization of money circulation in the crisis period} 274-281
 35. 35.Боголіб Т. М. [Дотації місцевим бюджетам як інструмент фінансового вирівнювання]{Subsidies to local budgets as an instrument of financial equalisation} 282-287
 36. 36.Кужелєв М. О., Житар М. О. [Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища]{Financial stability of insurance companies in the dynamic environment} 287-294
 37. 37.Леваєва Л. Ю. [Історичні аспекти виникнення і становлення ломбардних установ]{The historical aspects of the origin and development of pawnshops} 294-300
 38. 38.Малишко В. В. [Аналіз видатків державного бюджету України]{Analysis of the expenditures of the state budget of Ukraine} 300-303
 39. 39.Терещенко Т. Є., Моїсеєнко І. В. [Зарубіжний досвід фінансового регулювання страхового ринку в частині регулювання платоспроможності]{Foreign experience of the financial regulation of insurance market is in part of regulation of the solvency} 304-311
 40. 40.Чеберяко О. В., Рябоконь О. О. [Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні]{Conceptual foundations of the fiscal decentralization in Ukraine} 311-316