Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Головна2016Випуск 31/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 31/1

Економічний вісник університету, 2016, Вип. 31/1

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 301-303

Малишко В. В., Яременко Л. М. [Світові рейтинги університетів на глобальному ринку освітніх послуг]{Global university rankings at the global market of educational services} 7-15

Хаметов А. А. [Інформатика як складова розвитку інноваційної економіки]{Information as a part of innovation economy} 16-21

Ігнатенко М. В. [Удосконалення інвестиційної привабливості економіки України]{Improvement of investment attraction of Ukraine’s economy} 22-29

Герасенко В. П. [Методологические основы построения гибких структур организаций]{Methodological bases of construction of flexible structures organizations} 29-34

Гора Н. В. [Стандартизація як важливий інструмент управління якістю на підприємcтвах]{Standardization as an important tool of quality management in enterprises} 35-39

Горбатенко О. А. [Механізми впровадження оптимальної стратегії використання прибутку на акціонерних товаристах з державною часткою в Україні]{Implementation mechanisms of the optimal strategy to use joint-stock companies’ incomes with the state share in Ukraine} 40-46

Дрок П. В. [Інформаційний маркетинг в контексті розвитку інформаційних технологій]{Information marketing in the context of information technologies development} 46-50

Железняк О. В. [Особливості ціноутворення в туристичній галузі]{Eatures pricing in tourism} 51-55

Зленко А. М., Ісайкіна О. Д. [Проблеми комунікацій в управлінні організацією]{Problems of communication in organization management} 56-63

Лисецький А. С., Бурлаков О. О., Чабан Г. В. [Моделювання як метод облікового синтезу і аналізу економічної ефективності використання ресурсів]{Modeling as a method of accounting synthesis and analysis of economic efficiency of resource use} 63-72

Натрус К. С., Хамініч С. Ю. [Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління]{Anti-crisis marketing as a component of strategic management} 72-79

Павлов К. В., Степчук М. А., Пинкус Т. М. [Направления и динамика развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области)]{The directions and dynamics of development of medical care to the population in the conditions of health care upgrade (on the example of the Belgorod region)} 79-91

Пthxer О. В. [Показники фінансових результатів підприємства у системі фінансової звітності]{Enterprise’s financial results scorecard in the system of financial statement} 91-99

Покорніцька К. В. [Удосконалення системи управління інноваційним розвитком виноробних підприємств]{Improvement of system managements innovative development of vine-making enterprises} 99-103

Семененко О. Г. [Переробна промисловість: аналіз стану та основних тенденцій розвитку]{Processing industry: analysis of the status and main trends in development} 104-113

Хитов М. М. [Украина по стопам Болгариисоциально-экономический анализ и прогноз]{Ukraine in the footsteps of Bulgaria – the socio-economic analysis and forecast} 114-120

Юрченко Ю. О. [Процес стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств]{Strategic management process of construction enterprises} 120-125

Боголіб М. А. [Міжнародний досвід забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад]{Foreign experience providing socio-economic needs of territorial societies} 126-130

Гайдук І. С. [Теоретичні аспекти формування резервів в системі бухгалтерського обліку]{Theoretical aspects of provisioning in accounting} 130-136

Гук О. В. [Відображення взаємозалежності моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки]{Reflection of interdependence of model of steady development and competitiveness of national economy} 136-143

Кліменко І. М. [Генезис сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства]{The genesis of the essence and interpretation of the concept of the enterprise’s competitive ability} 143-150

Коваль С. П. [Статистичний огляд проблем ринку праці в Україні]{A statistical overview of the labor market problems in Ukraine} 151-156

Костик Є. П. [Розвиток організаційної та економічної структури кооперативного видавництва «український робітник» у контексті вивчення проблем економічної історії]{Development of organizational and economic structure of the cooperative publishing «ukrainian worker» in the study of issues on economic history} 156-164

Курок О. О. [Державне регулювання економіки в ринкових умовах]{State regulation of economy in the market} 164-170

Різник В. В., Різник Н. А. [Світовий досвід розвязання проблеми забезпечення зовнішньоекономічної безпеки]{World experience problems software solution external security} 170-177

Русин Р. С. [Інвестиційні проекти: сутність та класифікація]{Investment projects: essence and classification} 177-183

Чабан В. В. [Рівень життя населення як показник стану економіки країни]{The standard of living of the population as an indicator of the state of the economy} 183-189

Чередник В. А. [Теоретична сутність поняття «управлінське рішення» та класифікація управлінських рішень]{Theoretical nature of the concept «management decision» and the classification of management decisions}189-193

Шимченко Л. А. [Соціально-економічні проблеми в українському вимірі]{Social and economic problems in Ukraine} 194-199

Верещака І. М. [Державний борг як складова сфери державних фінансів]{State debt as a component of sphere of public finances} 200-208

Деревко О. С. [Фінансова підтримка державних банків в україні та її вплив на боргову політику]{Financial support of state banks in ukraine and its impact on debt policy} 208-219

Євтушенко Н. М., Пучко А. О., Царук А. Ю. [Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні]{Development of non-state pension insurance in Ukraine} 219-229

Калмиков О. В. [Система оподаткування субєктів малого підприємництва в аграрній сфері]{The system of taxation of small businesses in agriculture sector} 229-234

Канєва Т. В., Думікян А. К. [Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ]{Economic essence of financial provision of budget institutions} 235-241

Козій Т. В. [Проблеми формування бюджетних надходжень]{Problems of formation revenue} 241-245

Куліченко В. О. [Джерела фінансування інноваційних проектів і програм в бюджетній сфері]{Sources of funding for innovative projects and programs in the budgetary sphere} 245-252

Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю. [Аналіз доходів та видатків державного бюджету України]{Analysis of receipts and expenditures of the state budget of Ukraine} 252-262

Макарчук І. М., Перчук О. В., Виноградня В. М. [Проблеми реформування податкової системи України]{Problems of reforming of tax system of Ukraine} 262-271

Овсієнко А. М. [Особливості кредитування підприємств АПК в сучасних умовах]{The peculiarities of agricultural enterprises lending in modern conditions} 271-277

Остріщенко Ю. В. [Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної реформи в Україні]{Increasing the efficiency of the local budgets’ expenditures in context of the budget reform in Ukraine} 277-282

Чеберяко О. В., Пасічна Н. М. [Державний борг як індикатор боргової безпеки]{Publik debt as indicator of debt security} 283-291

Lukianenko I. G., Tokarchuk V. V. [Economic growth and fiscal–monetary policy coordination]{Економічне зростання і координація фіскальної та монетарної політики} 291-300

Гаврилова Л. В.[Видатки бюджету як складова суспільного розвитку]{Budget expenditure as a component of the public development} 300-309

Скрипка О. М. [Державне фінансове регулювання як інструмент забезпечення розвитку економіки]{Public financial regulation as an ensuring instrument of the economic development} 309-317

Кужелев М. А. [Социальные аспекты поддержки малого предпринимательства как элемент государственной финансовой политики: применение метода анализа иерархий]{Social aspects of support small business as an element of public financial policy: application of analytic hierarchy} 317-325

Пасічник В. А. [Фінансова політика економічного зростання]{Financial policy of economic growth} 325-332

Череп А. В., Крилов Д. В. [Методологічні підходи до оцінки синергетичного ефекту процесів розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів промислових підприємств]{Methodological approaches to the evaluation of synergistic effect the processes of development organizational-economic mechanism of investment projects in industrial enterprises} 332-338