Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Home2017Випуск 32/1

Економічний вісник університету, 2017, Вип. 32/1

Економічний вісник університету, 2017, Вип. 32/1

 

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 258-260

 

Ванкевич Е. В. [Концепция кадровой работы организации в условиях построения инновационной экономики]{The concept of human resources work of the organization in conditions of innovative economy} 7-13

Захарченко С. В. [Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne)]{Education of Ukraine and its regions in the scale of the international competitiveness (IMD-lausanne assessment methodology)} 13-20

Студынська Г. Я. [Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки]{Formation of brand-space in a globalizing economy} 21-27

Ши Яцзюнь [Правовые и экономические возможности изучения китайского языка в Украине]{Legal and economic study opportunities chinese language in Ukraine} 28-37

Чабан Г. В., Бурлаков О. О. [Аналіз факторів впливу на формування облікової політики в системі управління підприємством]{Analysis of factors of influence on forming of accounting politics in system management by enterprise} 38-45

Воловик Л. М. [Зайнятість та проблеми безробіття населення як важливий чинник розвитку сільських територій України (на прикладі Згурівського району Київської області)]{Employment and unemployment problem of population as an important factor in the development of rural areas of Ukraine (on the example Zgurovsky district, Kyiv region)} 45-51

Гуцало А. В. [Вдосконалення методичного інструментарію проектів реінжинірингу діяльності підрядного підприємства]{Improvement of methodical instruments of the projects of reengineering activities contracting businesses} 51-58

Ігнатенко Г. В. [Напрями удосконалення формалізаційного простору відображення елементів виробничої програми підприємства-девелопера]{Areas of improvement formalsector space of the display elements of the production program of the enterprise developer} 58-65

Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю. [Концепції соціально-економічного розвитку України]{Concepts of Ukraine’s social and economic development} 65-71

Неботов П. Г. [Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект]{Organizational and economic mechanisms of export control: theoretical and methodological aspect} 72-81

Ніконова Н. В. [Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу]{Attractive investment companies: essence of influence factors and evaluation of existing methods of analysis} 81-88

Павлов К. В. [Оценка экономической эффективности интенсификации производства с учетом региональных различий в трудообеспеченности]{Assessment of cost efficiency of the intensification of production taking into account regional distinctions in employment} 88-96

Прокопович-Павлюк І. В. [Аналіз та прогнозування виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України]{Analysis and prediction of production of crop production by agricultural enterprises in Ukraine} 96-104

Сіухіна К. М. [Бухгалтерський облік резервів банку від операцій з акціонерами]{The accounting of bank reserves from operations with shareholders} 104-112

Тірбах Л. В., Чабан В. В. [Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі]{Theoretical principles of audit of operating activity in trade enterprises} 112-118

Юрченко Ю. О. [Науково-методичний підхід до визначення стратегічного набору будівельних підприємств]{Scientific and methodic approach to determining the strategic set of construction enterprises} 118-123

Яременко Л. М. [Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства]{Formation of accounting-analytical information in receivables management enterprise} 123-129

Базылева М. М. [Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси]{Human capital and motivational features in modern Belarus} 130-136

Гайдук І. С. [Вплив якості та тривалості життя на людський потенціал в Україні]{Influence quality and impact lifetime on human potential in Ukraine} 137-143

Герасенко В. П., Волкова Т. С. [Оценка угрозы макроэкономической и финансовой стабильности национальной экономики]{Assessment of threat of macroeconomic and financial stability of national economy} 143-149

Маліновська О. Я., Коркач І. В. [Аспекти теорико-методологічних досліджень основних інструментів державного регулювання інфляційних процесів]{Aspects of the theoretical and methodological research of basic tools state regulation inflationnary process} 149-156

Костик Е. П. [Современные тенденции мирового економического развития и особенности процессов регионализации инвестиционной политике в странах с рыночной экономикой]{Current trends of global economic development and features of the regionalization processes of investment policy in the countries with market economy} 156-168

Лученок А. И. [Влияние институциональной политики на экономический рост]{The impact of the institutional policy on economic growth} 168-177

Непиталюк А. В. [Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення]{Lease of land as institutional component of agricultural land market} 177-185

Рибакова Т. О. [Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Європейським Союзом в рамках створення зони вільної торгівлі]{EU-Ukraine foreign trade relations in frames of free trade area} 185-193

Шульга О. А. [Соціально-економічні суперечності розвитку аграрних відносин в адміністративно-командній економічній системі]{Socio-economic contradictions of agrarian relations in the administrative-command economic system} 193-203

Шаповал С. Л. [Напрями розвитку системи бюджетного планування]{Directions of development budget planning system} 204-210

Бобух С. О. [Сучасні тенденції державного бюджетування в Україні]{Modern trends in public budgeting in Ukraine} 210-214

Далєвська Т. А. [Матричний метод кластерної оцінки фінансової стійкості бюджетів місцевого самоврядування]{Matrix method of cluster evaluation of financial stability local government budgets} 214-222

Семененко О. Г., Зелик С. С., Боголіб М. А. [Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста]{Forecasting and planning revenues of city budget} 223-236

Чередник В. А. [Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства]{Refinancing of receivables as a mean of improving the enterprise’s financial stability} 236-241

Чугунов І. Я., Брижан К. В. [Бюджетна політика в умовах трансформації економіки]{Budget policy in the economic transformation} 241-251

Канєва Т. В., Наливайко Д. В. [Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні]{Modern character of functioning and further directions of development of property insurance in Ukraine} 251-257