Головна
 
Автору  
 
Архів
 
Контакти
 
Про збірник  
Home You are here: Home2017Випуск 35/1

Економічний вісник університету, 2017, Вип. 35/1

Економічний вісник університету, 2017, Вип. 35/1

 

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 289-291

Ігнатенко О. С. [Інвестиційне забезпечення розвитку агропромислового комплексу: теоретико-методичний аспект]{Investment providing of development of agroindustrial complex: teoretiko-methodical aspect} 7-14

Kucherenko S. Yu., Levaieva L. Yu. [Assessment of ukraine’s regions competitiveness]{Оцінка конкурентоспроможності регіонів України} 14-19

Vereshchaka I. M., Gorbatenko O. A. [The managementof joint-stock companies with the state share in Ukraine]{Управління акціонерними товариствами з державною часткою в Україні} 20-26

Бойко О. М. [Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства]{Features of management of innovative activity of an industrial enterprise} 26-32

Демуз І. О. [Державний видавничий сектор України: проблеми та перспективи розвитку]{State publishing sphere of Ukraine: problems and future development} 32-41

Козій Т. В. [Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні]{Perfection of the food safety control system in Ukraine} 41-46

Кучменко В. А. [Управление структурой оборотных активов на основе функциональной модели оптимизации структуры капитала]{Management structure current assets based on a functional model of optimization of capital structure} 46-53

Овсієнко А. М. [Місце державної підтримки у розвитку сільського господарства]{The Place of state support in agriculture development} 53-59

Palamarchuk O. M. [Organizational and economic mechanism of enterprise competitiveness management]{Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства} 59-66

Різник В. В., Різник Н. А. [Базові процедури, методологія бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні діяльністю підприємства]{Basic procedures, methodology business planning and its role in the strategic management of the enterprise} 67-72

Сакаль О. В., Коваленко А. О. [Екологічні обмеження і раціональні можливості сталого розвитку аграрного сектора України]{Environmental constraints and rational opportunities of the sustainable development of the Ukrainian agricultural sector} 72-81

Semenenko E. H. [Estimation of innovation activities of the Ukraine industry]{Оцінка інноваційної діяльності промисловості України} 81-88

Sliusar S. T. [Current problems of the theory and practice of the organization of account and audit of compensation at the enterprise]{Актуальні проблеми теорії та практики організації обліку та аудиту оплати праці на підприємстві} 89-95

Тринчук В. В. [Страховий плакат як різновид реклами]{Insurance poster as a kind of advertising} 95-103

Lisetskyi A. S., Tirbakh L. V., Chaban G. V. [Analytical modeling of agricultural enterprises: external experience]{Аналітичне моделювання сільськогосподарських підприємств: зарубіжний досвід]{Аналітичне моделювання сільськогосподарських підприємств: зарубіжний досвід} 104-110

Яременко Л. М., Макарчук І. М. [Features management the debtor and creditor debt on enterprises of Ukraine]{Особливості управління дебіторською та кредиторською  заборгованістю на підприємствах України} 110-114

Koval’ S. P. [Statistical overview of the labor market conjuncture in Ukrain]{Статистичний огляд конюнктури ринку праці в Україні} 115-121

Жиленко К. М. [Основні аспекти трансформаційних перетворень сучасного міжнародного бізнесу]{Basic aspects of transformation reorganization of modern international business} 121-129

Захарченко В. І., Захарченко Н. В. [Пошук та впровадження нових форм і методів господарювання на основі розвитку внутрішнього підприємництва]{Search and intoduction of new forms and methods of management based on the development of internal entrepreurship} 129-140

Kostyk Ye. P. [Regional trends of investment policy in the conditions of transformational processes and globalization changes in countries with market economies]{Регіональні тенденції інвестиційної політики в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін у країнах з ринковою економікою} 140-156

Гріненко А. Ю. [Інститути соціально-політичної організації суспільства в умовах формування безпеки національної економіки]{Institutions socio-political organization of society in the conditions of formation of safety of the national economy} 156-162

Шимченко Л. А., Курок О. О. [Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін]{Transformation processes in economics of Ukraine: the reality and ways to change} 163-169

Ватульов А. В. [Фінансова політика в системі державного регулювання економіки]{Financial policy in the system of state economic regulation} 170-176

Horodnichenko Yu. V. [Historical aspects of the development and formation of the Ukreinian stock market]{Історичні аспекти розвитку та становлення фондового ринку України} 176-181

Гребеник К. В. [Видатки бюджету як складова механізму соціально-економічної політики]{State budget expenses as a component of the social and economic policy mechanism} 181-188

Доброскок С. С. [Бюджетне забезпечення реалізації структурних реформ]{Budget ensure the implementation of structural reforms} 188-192

Yevtushenko N. M., Malyshko V. V., Tsaruk A. Yu. [Management of external debts of Ukraine with account of experience of different countries of the world]{Управління зовнішнім боргом України з врахуванням досвіду різних країн світу} 193-200

Железняк О. В. [Проблема впровадження європейських моделей фінансового забезпечення фондів соціального страхування]{The problem of implementation of the european models of financial supply of social securities foundations} 200-205

Іванишина Г. С. [Аналіз світового ринку дорогоцінних металів]{Analysis of the world precious metals market} 205-213

Калмиков О. В. [Оцінка місця податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів]{Evaluation of the location of tax receiving in local budget income} 214-220

Кучер Г. В. [Міжнародні фінансово-кредитні інституції у фінансуванні суспільного розвитку України]{International financial and credit institutions in the financing of the public development of Ukraine} 221-230

Лукяненко І. Г., Марковська М. Ю. [Вплив дисбалансів фондового ринку україни з урахуванням тіньових схем на економічний розвиток країни]{Influence of Ukrainian stock market misbalances on economic development of the country with consideration of shadow economy schemes} 230-245

Matvienko I. L. [General public pension insurance in Ukraine's pension provisional system]{Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі пенсійного забезпечення України} 245-251

Нікітішин А. О. [Сучасний механізм податкового регулювання соціального розвитку суспільства]{Modern mechanism of social development tax regulation} 251-260

Perchuk O. V. [Foreign experience of the implementation of systemic changes in the budget policy]{Зарубіжний досвід запровадження системних змін бюджетної політики} 261-267

Почтарьов С. О. [Обізнаність населення у сфері фінансового права]{Diversity of the population in the field of financial law} 267-273

Сидорчук А. А. [Інвестиції як складова управління особистими фінансами]{The investments as a part of management personal financial} 274-280

Тарасюк М. В., Бабін Д. О. [Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам]{Cryptocurrency as an alternative to modern money} 281-285

Yermoshenko A. M., Yermoshenko L. V. [Gender budgeting as an integral part of public finance management]{Гендерне бюджетування як невідємна частина управління державними фінансами} 285-288